கீரை பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8445)

Gujarati favourite food- Patra leaves

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8445

Date uploaded in London – 3 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.கீரைக் கட்டை வெட்டச் சொன்னால் தோரணம் கட்டுகிறதா ?

2.கீரைத் தண்டு பிடுங்க ஏலேலப் பாட்டா ?

3.கீரை நல்லதானால் கழுவின தண்ணீரே போதாதா வேக ?

4.கீரைக்குப் புல்லுருவி கீழே முளைத்தாற்போல

5.கீரைக் கடைக்கும் எதிர்க்கடை வேண்டும்.

tags- கீரை , ஐந்து, பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: