குளம் பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8457)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8457

Date uploaded in London – 5 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.குளத்தில் போட்டு கிணற்றில் தேடலாமா?

2.குளத்துடன் கோபித்துக்கொண்டு xxx கழுவாதது போல

3.குளப்படி தண்ணீர் சமுத்திரமானால் , குடம் தண்ணீர் எவ்வளவு ஆகும்?

4.குளம் தோண்டித் தவளை கூப்பிடவேண்டுமா?

5.குளம் வறண்டால் கெண்டைக்கு நட்டமா , கோழிக்கு நட்டமா?

tags- குளம் , பழமொழிகள்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: