கனவு பற்றிய 5 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No.8462)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8462

Date uploaded in London – 6 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

கனவிலே கண்டவனுக்குப் பெண் கொடுத்த கதை

கனவில் உண்ட சோறு பசி தீர்க்குமா ?

கனவில் கண்ட பணம் செலவிற்கு உதவுமா ?

கனவில் கண்ட பொருள், கானிற் கண்ட புனல்.

(அதாவது கானல் நீர் )

கனவில் கண்ட பொருள்,கைக்கு எட்டுமா ?

BONUS PROVERB

கனவில் கண்ட கத்தரிக்காய் கறிக்காகுமா?

MAYADEVI DREAMING BUDDHA’S BIRTH

tags — கனவு ,  பழமொழிகள்-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: