தாய் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8478)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8478

Date uploaded in London – 9 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல், பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.தாயும் பிள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வயிறும் வேறே

2.தாயைப் போல் மகள் , நூலைப்போல சேலை

3.தாயைப் பார்த்து பெண்ணைக் கொள்ளு, பாலைப் பார்த்து பசுவைக் கொள்ளு,

4.தாயைப் பார்க்கிலும் சிறந்த கோயிலுமில்லை

5.தாயைத் தண்ணீர் துறையில் பார்த்தால், பிள்ளையை வீட்டில் பார்க்க வேண்டியதில்லை

tags – தாய், பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: