எழுத்து பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8484)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8484

Date uploaded in London – 10 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1. எழுதாக் கட னுக் கு அழு தா ல் தீரு மா ?

2.எழுத்து அறிந்த மன்னன் (வண்ணான்) கிழித்து எறிந்தான் ஓலை ,

3.எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம் ,

4.எழுதுகிறது பெரிதல்ல, இனம் அறிந்து சேர்க்கிறது பெரிது,

5.எழுத்துக்குப் பால் மாறின கணக்கனும், உடுக்கைக்குப்  பால் மாறின தாசியும்

வருத்தம் அடைவார்கள்.

VEERA SAVARKAR’S URDU GAZAL POEMS FOUND IN ANDAMAN PRISONS

TAGS – எழுத்து , பழமொழி,

Leave a comment

1 Comment

 1. R Nanjappa

   /  August 10, 2020

  These proverbs about writing are interesting. In the olden days ( not so old, but till just about 60 years ago), great emphasis was laid on children learning to write well. Much time and effort went into this enterprise. The kind of things they used-slate pencil, pencil and the dip pen greatly aided the task, and most children passing out of the middle school did have decent handwriting.
  Reading, Writing and Arithmetic – Three ‘Rs’ -were the three basic skills given importance in the lower classes.
  Sri Ramakrishna did not evince any interest in ‘bread winning education’ . He could just about scrawl his name. On the contrary, Sri Ramana Maharshi wrote very well- his hand writing was exactly like print and the devotees were eager to get some piece of writing from him to be kept as memento, and contrived many situations to obtain some such piece. K.K.Nambiar was lucky to get something written in a notebook, and that book became a heirloom in his family. Some devotees did try to imitate his writing!
  Mahatma Gandhi was particular that children should develop good handwriting. His solution was that children should first learn to draw geometrical figures like lines, curves, circles and such other figures. As almost all alphabets in all languages could be contained within such figures, learning to draw them would set their hands well and children would develop good handwriting. Years later ( in the late 60s,) I actually read a learned article in the magazine ‘SPAN’ brought out by the United States Information Service which propounded such a theory!

  Our old teachers were careful to introduce us to fountain pens- we were not allowed to touch a fountain pen till we were in the old III Form (8th standard). The cheap fountain pens that we had then posed many problems, but generally aided good writing. Later, the introduction of ball point pens and the cheap ‘use and throw’ plastic pens drove the fountain pens out of the market. With it, our handwriting also deteriorated. Now with the introduction of computer keyboards, and many types of touch screens, our youngsters are becoming strangers to writing!
  Letter writing was developed and perfected as an art! Now, mobile phones have made letter writing obsolete!
  Scientists say that writing with hand is intimately connected to our brain and its development and health. But in the name of progress, we are trying to introduce even children to computers and mobile phones- thereby, they not only lose writing skills, but develop distaste for writing. Who can say how it will affect the future generations?
  Teachers in the UK have understood the importance of good handwriting, and the importance of fountain pens in developing good handwriting. So, many schools in Britain insist on students writing with fountain pens after some stage. Fountain pens are staging a comeback. Being imitators, Indians may also follow this trend after some time! But with the hurried pace that is built into modern life, and the introduction of so many needless subjects even at the elementary school stage, it is doubtful if our children would ever get the leisurely pace necessary to develop and practise good handwriting. Who knows what Brahma has written on their heads!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: