எள் பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8495)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8495

Date uploaded in London – 12 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் . விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

எள்ளுக்காய் பிளந்தாற்போல பேச வேண்டும்

எள்ளு என்பதற்கு முன்னே , எண்ணெய் கொண்டுவருகிறான்

 எள்ளுக்கு ஏழு உழவு , கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு

எள்ளும் கரும்பும் இறுக்கினால்தான் பயன் தரும் 

எள்ளிலும் சிறிய இலை என்ன இலை, விடத்தாரி இலை

 எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல

OLD POSTS ON SESAME SEEDS

ஆறு வகை எள் ஏகாதஸி (Post No.6088) | Tamil and …

tamilandvedas.com › 2019/02/17

  1.  

17 Feb 2019 – 6088. Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) …


வேதத்தில் எள் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com › tag › வேத…

  1.  

23 Dec 2013 – இந்துமத சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் எள், ரிக் வேதத்திலும், சிந்து சமவெளியிலும் காணப்படுகிறது. இதை வேத கால …


Swami’s Indology Blog: ஆறு வகை எள் பண்டிகை …

swamiindology.blogspot.com › post-…

  1.  

17 Feb 2019 – Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)).


No Brahmins, No Tamil!! | Swami’s Indology Blog

swamiindology.blogspot.in › 2012/01

– 

14 Jan 2012 – பேய் விளம்பியது- “உனக்கு 1000 கிலோ எள் சப்ளை செய்யும் புளியமர பேய்கள் tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com என்னை இங்கே அனுப்பின.

tags- எள் , பழமொழி,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: