அக்கிரகாரம் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8507)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8507

Date uploaded in London – 14 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.அக்கிரகாரத்தில் பிறந்தாலும் நாய் வேதம் அறியுமா ?

2.அக்கிரகாரத்தில் செத்தாலும் அடக்கம் சுடுகாடுதான்

3.அக்கிரகாரத்து நாய்க்கு அகவிலை தெரியுமா ?

4.அக்கிரகாரத்து நாய் பிரதிட்டைக்கு அழுதது போல

5.அக்கிரகாரத்துக்கு ஓர் ஆடு செத்தால் ஆளுக்கு ஒரு மயிர்

tags — அக்கிரகாரம் ,பழமொழி, கண்டுபிடியுங்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: