கத்துக்குட்டியின் 17 ஜோதிட- வானியல் கேள்விகள் (Post No.8512)

NAVA GRAHAS IN ASHMOLEAN MUSEUM , OXFORD, ENGLAND

WRITTEN BY KATTUKKUTY

Post No. 8512

Date uploaded in London – 15 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.எல்லாக் கிரகங்களும் மேற்கு கிழக்காகச் சுற்றுகின்றன ; ஆனால் ஒரு கிரகம்

மட்டும் கிழக்கு மேற்காகச் சுற்றுகிறது. அது எந்தக் கிரகம்?

2.மற்ற கிரகங்கள் சூரியனை வலமாகச் சுற்றுகையில் இரண்டு கிரகங்கள்

மட்டும் இடமாகச் சுற்றுகின்றன; அவை யாவை?

3.பகலும் இரவும் சமமாக வரும் நாட்கள் (12 மணி நேரம்) எவை?

4.பூமியின் வட பகுதியில் (வட கோளார்த்தம் ) வாழ்வோருக்கு

அதிக நேரம் இரவு வரும் நாள் எது?

5.பூமியின் வட பகுதியில் (வட கோளார்த்தம் ) வாழ்வோருக்கு

அதிக நேரம் பகல்  வரும் நாள் எது?

NAVA GRAHAS IN BRITISH MUSEUM, LONDON

6.கிரகங்களில் சிறிய கிரகம் எது?

7.கிரகங்களில் பெரிய கிரகம் எது?

8.சூரியனிடமிருந்து பூமிக்கு ஒளி வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

9.ஒலியின் வேகம் (SPEED OF SOUND) என்ன ?

10.ஒளியின் (SPEED OF LIGHT) வேகம் என்ன?

11.பூமியின் வயது என்ன ?

12.மனித இனம் தோன்றி எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆயின ?

13.பஞ்ச பூதங்கள் யாவை?

14.கிரகங்களில், கடவுள்களில், மனிதர்களில் யாருக்கு ‘ஈஸ்வரன்’ பட்டம் இருக்கிறது ?

15.கிரகங்களில் ஒருவரைக் குருடன் என்றும் மற்றொன்றை நொண்டி என்றும் பகடி செய்வார்கள் ? இந்தக் கிரகங்களைத் தெரியுமா ?

NAVA GRAHAS IN VARASITHY VINAYAKAR TEMPLE, SWITZERLAND 

16.சக்கரம் இல்லாத தேரில் பவனி வருபவன் என்றும் ஒரு சக்கரத் தேரில் பவனி

 வருபவன் என்றும் இலக்கியங்கள் புகழும் கிரகம் எது?

17. சனி பகவான் யார் ஒருவரைக் கண்டு மட்டும் பயப்படுவான் ?

கத்துக்குட்டி நாளை பதில் சொல்லுவார்.

TAGS – KATTUKUTY, quiz, ஜோதிட- வானியல் கேள்விகள்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: