பிள்ளையார் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8519)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8519

Date uploaded in London – 16 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.பிள்ளையாரைக் கண்டால் தேங்காயைக்  காணோம் ,

தேங்காயைக் கண்டால் பிள்ளையாரைக் காணோம் .

2.பிள்ளையார் பிடிக்கக் குரங்காய் முடிந்தது

3.பிள்ளையார் கோவிலில் கள்ளன் இருக்கிறான் , சொன்னாலும் கோள் போல இருக்கும்

4.பிள்ளையாருக்குப் பெண் கொள்வது போல

5.வைத்தால் பிள்ளையார், வழித்தெறிந்தால் சாணி

tags — பிள்ளையார் , பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: