உதடு பற்றிய 5 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No.8525)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8525

Date uploaded in London – 17 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.உதட்டிலே உறவும் உள்ளே பகையும்.

2.உதட்டிலே வாழைப்பழம் , உள்ளே தள்ள வேண்டுமோ.

3.உதட்டுக்கு மிஞ்சின பல்லும் திருட்டுக்கு மிஞ்சின கையும் ஆகாது.

4.உதடு மன்றாடப் போய் உள்ளிருந்த  பல்லும் போனாற்போல.

5.உதட்டிலே புண் ஆனால் பால் கறக்காதா ?

tags – பழமொழி, உதடு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: