கை பற்றிய 7 பழமொழிகள் – கட்டத்தில் காணுங்கள் (Post No.8531)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8531

Date uploaded in London – 18 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.கைக்கு வாய் உபசாரமா ?

2.தன்  கையே தனக்கு உதவி

3.கை  மேல் பலன்

4.காரியம் கைகூடும்

5.கையிலே காசு வாயிலே தோசை

6.கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடியா ?

7.கையில் வெண்ணை இருக்க நெய்க்கு அலைவானேன்

tags- கை , பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: