கடல் பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8548)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8548

Date uploaded in London – 21 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

BLACK VOLCANIC SAND IN SANTORINI, GREECE; ON THE SHORE OF AGEAN SEA

கடல் என்ற சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தாலும் கட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே இருக்கும்.

நீங்களாகச் சேர்த்துப் பொருள் காண வேண்டும் . விடை கீழே உளது

.

LONDON SWAMINATHAN IN SANTORINI ISLAND, GREECE

1.கடல் கொதித்தால் விளாவ  நீர் ஏது ?

2.கடலில் கரைத்த பெருங்காயம் போல

3.கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு, கால்வாயைத் தாண்ட காலில்லை

4.கடலுக்குக் கரை போடுவார் உண்டா ?

5.கடல் வற்றில் கருவாடு தின்னலாமென்று உடல் வற்றிச் செத்ததாம் கொக்கு

6.கடலைத் தூர்த்தாலும் காரியம் முடியாது

SUN SET IN AGEAN SEA.

TAGS – கடல்,பழமொழி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: