குப்பை பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post N0.8554)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8554

Date uploaded in London – 22 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

குப்பை என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் பல மொழிகளில் வந்தாலும் ஒரு சொல்

ஒரு இடத்தில் மட்டுமே இருக்கும். கொண்டு கூட்டிப் பொருள் கொள்க

1.குப்பை உயரும் கோபுரம் தாழும்

2.குப்பையில் கிடந்தாலும் குன்றிமணி நிறம் போகுமா

3.குப்பைக் கீரைத் தண்டு கப்பலுக்கு பாய் மரமாகுமா

4.குப்பை ஏறிக் கூவா த கோழி கோபுரம் ஏறி வைகுண்டம் காட்டுமா

5.குப்பையில் முளைத்த கொடி கோபுரம் ஏறினது  போல 6.குப்பையின்றிப் பயிர் விளையாது.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: