கொல்லன் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8559)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8559

Date uploaded in London – 23 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கொல்லன் என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் பல பழமொழிகளில் வந்தால் ஓரிரு இடத்தில்தான் இருக்கும்.

விடைகள் கீழே உளது.

கொல்லன் உலையில் கொசுக்குக்கு என்ன அலுவல் ?

கொல்லன் தெருவில் ஊசி விற்றார் போல

கொல்லனைக் கண்டால் குரங்கு மல்லுக்கட்டச் சொல்லும்

கொல்லன் கைக்குறடு போல

கொல்லன் எளிமை கண்டு குரங்கு காலுக்குப் பூண்  கட்டச் சொன்னதாம் .

tags-  கொல்லன்,பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: