கம்பளி பற்றிய ஆறு பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (8578)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8578

Date uploaded in London – 26 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கம்பளி பற்றிய ஆறு பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (8578)

பல பழமொழிகளில் கம்பளி என்று மீண்டும் மீண்டும் வந்தாலும் , கட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே  காணப்படும். விடைகள் கீழே உள்ளன.

1.கரடி கையில் உதை  பட்டவனுக்கு கம்பளிக்காரனை கண்டால்  பயம்

2.கம்பளி மூட்டை என்று  கரடி மூட்டையை அவிழ்த்தானாம்

3.கம்பளிமேல் பிசின்

4.கம்பளியிலே   சோற்றைபோட்டு மயிர் மயிர் என்கிறதா?

5.கம்பளியில் ஒட்டின கூ ழைப் போல

6.கம்பளி விற்ற பணத்துக்கு மயிர் முளைத்திருக்கிறதா?

tag– கம்பளி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: