உப்பு பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post 8588)

உப்பு பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post 8588)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8588

Date uploaded in London – 28 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை

2.உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே

3.உப்பிட்டுக் கெ ட்டது மாங்காய்  , உப்பிடாமற் கெட்டது தேங்காய்

4.உப்பு இருந்தால் பருப்பு இராது, பருப்பு இருந்தால் உப்பு இராது

5.உப்போடு ஒன்பதும் பருப்போடு பத்தும் வேண்டும்

6.உப்பு இல்லாவிட்டால் தெரியும் உப்பின் அருமை , அப்பன் இல்லாவிட்டால் தெரியும் அப்பன் அருமை.

உப்பு, பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: