பொன் பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post 8599)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8599

Date uploaded in London – 30 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.பொன்னின் குடத்திற்குப் பொட்டு இட வேண்டுமா ?

2.பொன்னை வைக்கிற கோவிலிலே பூவையாவது வைக்கவேண்டும்

3.பொன்னின் குணம் போமா, பூவின் மணம் போமா ?

4.பொன்னுக்குத் துரு ஏறாது, பொறுமைக்கு சினம் ஏறாது

5.பொன்னின் கலப்பை வரகுக்கு  உழப்போனதாம் , வரகு செருக்கு வரகு பட்டதாம்

6.பொன்னான மனதைப் புண்ணாக்குகிறான்.


tags- பொன் , பழமொழிகள், 

–subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: