கள், குடி, சாராயம் பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post. 8621)-

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8621

Date uploaded in London – –3 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.குடி மதம் அடிபடத் தீரும்

2.குடியனும் வெறியனும் சரி

3.கள்   குடித்தவனுக்கு கள் ஏப்பம், பால் குடித்தவனுக்கு பால்  ஏப்பம்

4.கள் விற்ற கால்(ற் ) காசிலும் அமிர்தம் விற்ற அரைக்கால்(ற் ) காசு நேர்த்தி

5.குடிகாரன் பேச்சு , விடிஞ்சாப் போச்சு

6.சாராயத்தை  வார்த்துப் பூராயத்தைக் கேளு

—-கள் , குடி , சாராயம் , பழமொழிகள்.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: