புல் பற்றி 4 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post.8637 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8637

Date uploaded in London – –6 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புல் பற்றி 4 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.புல்லு விற்கிற கடையிலே பூ விற்கிறது

2.புல்லும் பூமியும் கல்லும் காவேரியும் உள்ள மட்டும் என் நிலத்தை அனுபோகம் பண்ணு

3.புல்லைத் தின்னும் மாடுபோல புலியைத் தின்னும் செந்நாய் உதவுமா

4.புல்லு இருக்கிற இடத்தில் மேய விடாது, சோறு இருக்கிற இடத்தில் தின்ன  விடாது

TAGS- புல்,பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: