நூறு என்ற எண் வரும் 6 பழமொழிகள் என்ன? (Post No.8643)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8643

Date uploaded in London – –7 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நூறு என்ற எண் வரும் 6 பழமொழிகள் என்ன? கட்டத்தில் 

காண்க!

ஒரு முறை வரும் சொற்கள் மீண்டும் இடம்பெறாது.நீங்களே யூகித்து அறியவேண்டும். விடைகள் கீழே :-

ANSWER–

1.நூற்றைக் கெடுத்தது குறுணி

2.நூற்றுக்கு மேல் ஊற்று  ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப்பெருக்கு

3.நூறு குற்றம் ஆறு பிழை கொண்டு பொறுக்கவேண்டும்

4.நூறோடு நூறாகிறது நெய்யில் சுடடி பணிகாரம்

5.நூற்றுக்கு ஒரு பேச்சு  ஆயிரத்துக்கு ஒரு தலை  அசைப்பு

6.நூறு நாள் ஓதி ஆறு நாள் விடத் தீரும்

TAGS — நூறு, பழமொழிகள்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: