வாய் பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post 8647)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8647

Date uploaded in London – –8 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.வாய் இருந்தால் வங்காளம் போகலாம்

2.வாய் இல்லாவிட்டால் நாய் கூடச் சட்டை செய்யாது

3.வாய் கரும்பு, கை இரும்பு

4.வாய்க்   கொழுப்பு சீலையால் வடிகிறது

5.வாய் நல்லதானால் ஊர் நல்லது

6.வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ

TAGS — வாய், பழமொழி

images of sea shell and flower looking like Mouth

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: