சுக்கு பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கட்டத்தில் காண்க (Post 8654)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8654

Date uploaded in London – –9 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால் கட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே இருக்கும் .

விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

1.சுக்கு அறியாத கஷாயம் உண்டா?

2.சுக்கு கண்ட இடத்திலே முக்கிக் குழந்தை பெறுவாளா?

3.சுக்கு கண்ட இடத்தில் பிள்ளை பெற்றுச்  சூரியநாராயணன் என்று பெயரிடுவாள்

4.சுக்கும் பாக்கும் வெட்டித்தாரேன்  சுள் சுள் என்று வெயில் எறி

5.சுக்கு கண்ட இடத்தில் பிரசவமா?

6.சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்துமில்லைசுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய தெய்வமுமில்லை

tags சுக்கு, கஷாயம் ,பழமொழி

-subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: