மலை பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post No.8659)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8659

Date uploaded in London – –10 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

.

மலை பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி  (Post 8689)

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.மலைபோல வந்தது பனி போல நீங்கிற்று

2.மலை நெல்லிக்காய்க்கும் கடல் உப்புக்கும் உறவு செய்தவர் யார்?

3.மலையைக் கல்லி  எலியைப் பிடிக்கிறது

4.மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

5.மலைத்தேன் முடவனுக்கு வருமா ?

6.மலை இலக்கானால் குருடனும் எய்வான்

Tags- மலை, பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: