சுகம் பற்றி 5 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post No.8664)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8664

Date uploaded in London – –11 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சுகம்  பற்றி 5 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.சுகம் கெட்டால் விரதம் லாபம்,விரதம் கெட்டால் சுகம்   லாபம்; இரண்டும் கெட்டால் என்ன லாபம்

2.சுகவாசி உடம்பு கழுதைப் பிறப்பு

3.சுகத்தையாவது பெறவேண்டும் , தவத்தையாவது பெறவேண்டும்

4.சுகதுக்கம் சுழல் சக்கரம்

5.சுகத்தைத் தள்ளினாலும் துக்கத்தைத் தள்ளப்போகாது.

tags– சுகம்  , பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: