எண் 40, 50, 60 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?(Post No.8671)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8671

Date uploaded in London – –12 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

எண் 40, 50, 60 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.நாற்பதிலே நாய்க் குணம்

2.ஐம்பதிலே  அறிவு , அறுபதிலே  அடக்கம், அறுபதுக்கு மேல் ஒன்றுமில்லை

3.ஐம்பது வயதானவனுக்கு ஐந்து வயதுப்  பெண்ணா?

4.அறுபது நாளுக்கு எழுபது கந்தை

5.அறுபத்திநாலு அடி கம்பத்திலேறி  ஆடினாலும் அடியிலிறங்கித்தான் தியாகம் வாங்க வேண்டும்

tags–எண் 40,  50, 60 , பழமொழிகள் ,

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: