எண் 70,80,90 பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? (Post No.8676)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8676

Date uploaded in London – –13 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

எண் 70,80,90  பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.எழுபது சென்றாலும் , பறை ஏவினால்தான் செய்யும்

2.எழுபது பேரைக்கொன்ற பட்டு நீலி

3.எண்பது வயதுக்கு மேல் மண்பவளம் கட்டிக்கொண்டாளாம்

4.எண்பது வேண்டாம் ஐம்பதும் முப்பதும் கொடு

5. தொண்ணூறு கடனோட துவரம் பருப்பு காற் பணம்.

tags— எண் 70,80,90 , 
பழமொழிகள், 

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: