எண்.8 பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post No.8692)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8692

Date uploaded in London – –16 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

 எட்டு பற்றி 6 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.எட்டுமிரண்டும் தெரியாத பேதை

2.எட்டு வருடத்து எருமைக்கடா ஏரிக்குப் போக வழிதேடும்

3.எட்டுக்குஞ்சு அடித்தாலும் சட்டிக்கறி ஆகாது

4.எட்டுக்கிழவரும் ஒரு மொட்டைக்கிழவியைக் கட்டிக் கொண்டார்கள்

5.எட்டுப்படி அரிசி ஒரு கவாளம் ; ஏழுர்ச் சண்டை ஒரு சிம்மாளம் 

6.எட்டுச் செவ்வாய் எண்ணித் தலை முழுகில்  தப்பாமல் தலைபோம்

TAGS – எட்டு , பற்றி,  பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: