1000 பற்றி 7 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி (Post No.8697)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8697

Date uploaded in London – –17 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

 1000 பற்றி 7 பழமொழிகள்- கட்டத்தில் கண்டுபிடி

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.ஆயிரம் கலம் நெல்லுக்கு ஒரு அந்துப் பூச்சி போதும்

2.ஆயிரம் காலத்துப் பயிர் ஆச்சுதே

3.ஆயிரம் காக்கைக்கு ஒரு கல்

4.ஆயிரம் சொன்னாலும் அவசாரி சமுசாரியாகாள்

5.ஆயிரம் பொய் சொல்லி ஒரு கலியாணம் செய்துவை

6.ஆயிரம் மாகாணி அறுபத்திரெண்டரை

7.ஆயிரம்பேரைக் கொன்றவன் அரை வைத்தியன்.

  TAGS — ஆயிரம், 1000

–SUBHAM—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: