ஐயர் பற்றி 7 பழமொழிகள் கண்டுபியுங்கள் (Post No.8707)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8708

Date uploaded in London – –19 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.ஐயர் முனகல் அத்தனையும் வேதம்

2.ஐயர் வரும்வரை அமாவாசை  காத்திருக்குமா ?

3.ஐயர் இடம் கொடுத்தாலும் அடியார்கள் இடம் கொடார்

4.ஐயர் என்பவர் துய்யர் ஆவார் ((துய்யர் = தூயவர்))

5.ஐயர் ஒன்றே கால் சேர், அவர் அணியும் லிங்கம் அரை சேர்

6.ஐயர் கொண்டுவருகிற பிச்சைக்கு அறுபத்தாறு பை

7.ஐயர் குடுவை போல அவர் மனைவி கூடை போல

துய்யர் = தூயவர்

tags- ஐயர், பழமொழிகள்

Leave a comment

2 Comments

 1. Bala Subramaniam

   /  September 19, 2020

  Brahmin community service is very much required to preserve our Vedhas, our Hindu Dharmas, and above all to perform pooja in the temple sincerely.
  Mm

 2. nparamasivam1951

   /  September 21, 2020

  Got to know unknown proverbs.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: