தோட்டம் பற்றிய 7 பழமொழிகள் என்ன? (Post No.8720)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8720

Date uploaded in London – –22 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தோட்டம் பற்றிய 7 பழமொழிகள் என்ன? கட்டத்தில் காண்க

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.தோட்டத்தில் அந்தம்

2.தோட்டக்காரன் வாழ்வு காற்றடித்தால் போச்சுது

3.தோட்டத்தில் பழமிருக்க தூரத்தில் போவானேன்?

4.தோட்டத்து நரி கூட்டத்தில் வருமா?

5.தோட்டப் பாய் முடைகிறவனுக்குத் தூங்கப் பாய் இல்லை

6.தோட்டம் முச்சாண் சுரைக்காய் அறு சாண்

7.தோட்டம் நிலைத்தல்லவோ தென்னம்பிள்ளை வைக்கவேண்டும்?

tags — தோட்டம், பழமொழிகள்

–subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: