சங்கீதம் பற்றிய 7 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post.8726)

WRIT

TEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8726

Date uploaded in London – –23 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

பாடப்பாட ராகம் , மூட மூட ரோகம்

உரலுக்கு ஒருபக்கம் இடி, மத்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் இடி

வீணை கோணினாலும் நாதம் குறையுமா /கோணுமா ?

பாடிப்பாடி குத்தினாலும் பதரில் அரிசி இல்லை

பாடும் புலவர் கையில் பட்டோலை ஆனேனே

நாகசுரம் என்ன தெரியாதா , மத்தளம்போல கலகல என்னும்

நீ என்ன அவனுக்கு ஒத்து ஊதுகிறாய் ?

tags–சங்கீதம் , இசை, வீணை , மத்தளம்

–subham—-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: