தமிழ் சம்ஸ்க்ருத ஆங்கில இலக்கண அகராதி – 5 (Post No.8727)

This is part 5 of Tamil, Sanskrit, English Grammar Dictionary

compiled BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8727

Date uploaded in London – –23 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Abstract nounபண்புப் பெயர்

Accusative caseஇரண்டாம் வேற்றுமை,

Active Verbசெய்வினை,

Adjective- பெயருரிச் சொல்,

Adverb- வினையுரிச் சொல்,

Aphorism-  சூத்திரம்

Attributive-  உ ரிச்சொல்

Case- வேற்றுமை,

Causative verb- பிறவினை,

Change-  விகாரம்,

Combination- புணர்ச்சி,

Conjunction – இடைச்சொல்,

Dative case- நான்காம் வேற்றுமை,

Divisible words- பகுபதம்,

Epithet- அடைமொழி,

Etymology- சொல்வரலாற்று அதிகாரம்,

Exception- புறனடை,

Figure of speech- அணி,

Finite verb- வினைமுற்று

First person- தன்மை,

Future tense- எதிர்காலம் ,

Genitive case- ஆறாம் வேற்றுமை,

Gerund- தொழிற்பெயர்,

Hyperbole- உயர்வு நவிற்சி ,

Imperative verb- ஏவல் வினை,

Indivisible words- பகாப்பதங்கள்

Interjection- வியப்பிடைச் சொல்,

Intransitive verb– செயப்படுபொருள் குன்றியவினை,

Locative case- ஏழாம் வேற்றுமை,

Metaphor- உருவகம்,

Metonymy- ஆகுபெயர்,

Negative- எதிர்மறை,

Nominate case- எழுவாய் /முதல் வேற்றுமை ,

Numerals- எண்ணுப் பெயர்

Operative verb- வியங்கோள் வினை,

Orthography-  எழுத்ததிகாரம்,

Parsing- முற்றிலக்கணம்,

Participle- எச்சம்,

Pronoun- பிரதிப்பெயர்,

Prosody- யாப்பிலக்கணம்,

Root- பகுதி,

Redundant words- ஒருபொருட் பன்மொழி,

Rhetoric- அணியியல்,

Second person- முன்னிலை,

Symbolic verb- குறிப்புவினை,

Synonyms- ஒரு பொருள் குறித்த பல சொற்கள்,

Tense- காலம்,

Termination- விகுதி,

Third personபடர்க்கை,

Transitive verb- செயப்படு பொருள் குன்றாவினை ,

Verb- வினை,

Verbal noun- தொழிற்பெயர்,

Verse- செய்யுள்,

Vocative case- விளி  வேற்றுமை

—-From Lifco Dictionary

tag– இலக்கண அகராதி –5

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: