பெருமாள் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?(Post.8735)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8735

Date uploaded in London – –25 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பெருமாள் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? கட்டத்தில் காணுங்கள்

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.பெருமாளைச் சேர்ந்தோர்க்குப் பிறப்பில்லை , பிச்சைச் சோற்றுக்கு எச்சிலில்லை

2.பெருமாள் இருக்கிறவரையில் திருநாள் உண்டு

3.பெருமாள் என்ற பெயர் மாறி பெத்த பெருமாள் ஆச்சுது

4.பெருமாள் புளிச்ச தண்ணீருக்கு அலைகிறான், அனுமார் ததியோதனம் கேட்கிறார்.

5.பிச்சை எடுத்ததாம் பெருமாளு , அதை புடுங்கியதாம் அனுமாரு.

tags–பெருமாள், பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: