சிரிப்பு பற்றிய 6 பழமொழிகள் என்ன? (Post No.8753)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8753

Date uploaded in London – –29 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

விடைகள்  கீழே  உள்ளன . ஒரு சொல் மீண்டும் மீண்டும் பழமொழிகளில் வரக்கூடும் .

ஆனால் கட்டத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே இருக்கும் .

விடைகள்

1.சிரித்துச் சிரித்துக் கழுத்தறுக்கிறது

2.சிரித்தாயோ, சேலை அவிழ்த்தாயோ ?

3.சிரித்துச் சிரித்துத் தின்ற தோசைக்கு காசில்லையா ?

4.சிரித்தையோ சீரைக் குலைத்தையோ ?

5.சிரிப்பாணிக் கூத்துச் சிரிப்பாய்ச் சிரித்துச் சீலைப்பேன் குத்துகிறது

6.சிரிப்பார்  சிரித்துத் தெருவிலே நிற்கிறது

உதவிய நூல் – கழகப்  பழமொழி அகர  வரிசை

tags-   சிரிப்பு , பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: