கத்தி பற்றிய 6 பழமொழிகள் என்ன ? (Post No.8766)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8766

Date uploaded in London – –2 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

கத்தி பற்றி 6 பழமொழிகள் என்ன?

விடைகள்:–

1.கத்தி இருக்கும் இடத்திற்கு மரை காவுகிறதா?

2.கத்தி எட்டின மட்டும் வெட்டும், பணம் பாதாளம் மட்டும் வெட்டும்.

3.கத்திகட்டிப் பெண்சாதி எப்போதும் கைம்பெண் சாதி

 4.கத்தியும் கடாவும் போல 

5.கத்திபிடிக்கு பிடித்தால் அரிவாள் பிடிக்கு வராதா?

 6.கத்தியைப் பார்க்கிலும் கணக்கோபம் கொலை செய்யும்.

SOURCE BOOK – பக்கம் 130, கழகப் பழமொழி அகரவரிசை , சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1970

tag– கத்தி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: