வெந்தால் தெரியும் வெங்காய மணப்பு !(Post.8807)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8807

Date uploaded in London – –13 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

வெங்காயம் பற்றிய மேலும் 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடி

ANSWERS :–

1.ஈர வெங்காயத்திற்கு இருபத்துநாலு புரை எடுக்கிறது

2.வெங்காயத்துக்கு எத்தனை வாசனை காட்டினாலும் துர்கந்தத்தையே வீசும்

3.வெங்காயம் இட்ட கறிக்கு சந்தேகம் இல்லை

4.வெங்காயம் உரிக்க உரிக்க தோலாயிருப்பது போல

TAGS–   வெங்காயம்

—SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: