திருப்பதி அம்பட்டன் கதைதான் (Post No.8819)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8819

Date uploaded in London – –16 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxxxxx

திருப்பதி அம்பட்டன் கதைதான்

‘திருப்பதியில் அம்பட்டன் சவரம் செய்தது போல’– என்பது ஒரு பழமொழி. மேலும் 4 திருப்பதி பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் ; ஒரு முறை வந்த சொல் மறுமுறை வரா து

விடைகள் கீழே —

திருப்பதிக்குப் போனாலும் துடுப்பு ஒரு காசு

திருப்பதிச் சொட்டு படிப்படியாக எரித்தது

திருப்பதியில் மொட்டை அடித்தது போதாமல், ஸ்ரீரங்கத்தில் சிரிப்பாய்ச் சிரிக்கவந்தான்

திருப்பதியில் மொட்டைத் தாதனைக் கண்டாயா?

tags- திருப்பதி ,அம்பட்டன், மொட்டை

category – proverbs

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: