முகம் சந்திர பிம்பம், அகம் பாம்பின் விடம் ! (Post No.8823)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8823

Date uploaded in London – –17 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

முகம் சந்திர பிம்பம், அகம் பாம்பின் விடம் – என்பது ஒரு பழமொழி.

முகம் பற்றிய  மேலும் 7 பழமொழிகளைக் கட்டத்தில் கண்டுபிடியுங்கள் ;

விடைகள் கீழே உள

This image has an empty alt attribute; its file name is f8c21-snakes2bblessed.jpg

விடைகள்

1.முகம் ஆகாதிருந்தால் கண்ணாடி என் செய்யும் ?

2.முகத்திலே மூத்தவள் வாசம்

3.முகத்திலே ஆழாக்கு அருள் இல்லை

4.முகத்திலே விழித்த தோஷம் வயிற்றிலே வந்துவிட்டது

5.முகத்திலே விழித்தாலும் மூன்று நாளைக்கு சோறு அகப்படாது

6.முகதரிசனம் கோடி மைதுனம்

7.முகத்துக்கு முகம் கண்ணாடி 

tags- முகம்,  சந்திர பிம்பம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: