கடை – கண்ணி; நகை – நட்டு; ஈவு- இரக்கம் (Post.8854)

WRITTEN BY KATTUKKUTY

Post No. 8854

Date uploaded in London – – 25 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அர்த்தமும் அனர்த்தமும்  – அடுக்குத் தொடரும், இரட்டைக்கிளவியும்!-2

கிண்டலும் – கேலியும்

கிண்டல் – ஒருவர் மறைத்த செய்தியை அவன் வாயில் மூலமாகவே

வாங்குவது

கேலி – எள்ளி நகையாடுவது

xxx

ஒட்டு – உறவு

ஒட்டு – ரத்த சம்பந்தம் உடையவர்கள்

உறவு – கொடுக்கல் சம்பந்தமான வகையில் நெருக்கமானவர்கள்

xxx

பட்டி – தொட்டி

பட்டி – கால் நடைகள் வளர்க்கும் இடம் (ஆடுகள்)

தொட்டி – மாடுகள் வளர்க்கும் இடம்

xxx

கடை – கண்ணி

கடை – தனித் தனியாக உள்ள வியாபாரஸ்தலம்

கண்ணி – தொடர்ச்சியாக உள்ள கடைகள், கடை வீதிகள்.

Xxx

பேரும் – புகழும்

பேர் – வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் உண்டாகும் சிறப்பு பெருமை

புகழ் – வாழ்வுக்குப் பிறகும் நிலை பெற்றிருக்கும் பெருமை.

xxx

நேரம் – காலம்

நேரம் – ஒரு செயலை செய்வதற்கு நமக்கு வசதியாக அமைத்துக் கொள்வது.

காலம் – ஒரு செயலை செய்வதற்கு பஞ்சாங்க அடிப்படையில் செய்ய முற்படும் கால அளவு.

xxx

பழி – பாவம்

பழி – நமக்கு தேவையில்லாத பொருத்தமில்லாத செயலைச செய்தால் இக்காலத்தில்

உண்டாகும் அவச்சொல்

பாவம் – தீயவை செய்து மறு பிறப்பில் நாம் அனுபவிக்கும் நிகழ்ச்சி

xxx

கூச்சல்– குழப்பம்

கூச்சல் – தன்பத்தில் வாடுவோர் போடும் சப்தம்( கூ- கூவுதல்)

குழப்பம் – துன்பத்தின் மத்தியில் உணடாகும் சத்ததைக்கேட்டு வந்தவர்கள் போடும் சத்தம்

xxx

நகை – நட்டு

நகை – பெரிய அணிகலன்கள்(அட்டியல்,ஒட்டியாணம்)

நட்டு – சிறிய அணிகலன்கள் (மெட்டி, தோடு, மூக்குத்தி)

xxxxx

பிள்ளை – குட்டி

பிள்ளை – பொதுவாக ஆண் குழந்தையை குறிக்கும்

குட்டி – பெண் குழந்தையைக குறிக்கும்

xxxx

பங்கு – பாகம்

பங்கு – கையிருப்பு, பணம், நகை, பாத்திரம் (அசையும் சொத்துக்கள்)

பாகம்- வீடு நிலம் போன்ற அசையா சொத்து

Xxxx

வாட்டம் – சாட்டம்

வாட்டம் – வளமான தோற்றம், வாளிப்பான உடல்

சாட்டம் – வளமுள்ள கனம், தோற்றப் பொலிவான முகம்

xxxxx

காய் – கறி

காய் – காய்களின் வகைகள்

கறி – சைவ உணவில் பயன்படுத்தப் படும் கிழங்கு வகைகள்

xxxx

ஈவு– இரக்கம்

ஈவு – கொடை கொடுத்தல் வறியவர்க்கு

இரக்கம் – பிற உயிர்களின் மேல் அன்பு காட்டுதல்

Xxxx

பொய்யும் – புரட்டும்

பொய் – உண்மை இல்லாததைக் கூறுவது.

புரட்டு – ஒன்றை நேருக்கு மாறாக மாற்றி பொய்யை உண்மை எனக் கூறி நடிப்பது

xxx

சூடு – சொரணை

சூடு. – ஒருவர் தகாத செயல் சொல்லை செய்யும் போது உண்டாகும் மனக்கொதிப்பு

சொரணை – நமக்கு ஏற்படும் மான உணர்வு

                                   ***

tags– கடை – கண்ணி; நகை – நட்டு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: