சிவனின் உடல் எப்படி இருக்கிறது? (Post No.9105)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9105

Date uploaded in London – –5 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சிவனின் உடல் எப்படி இருக்கிறது?

ச.நாகராஜன்

கீத்ருக்ஷா கிரிஷதனுர்ஜயே ச தாதுர

   விஷ்ணௌ கா விபுதஜராதமஸ்த்ருதீயா |

மத்யார்னே சதி  கதமாஸ்மகோஸ்தி தேஷ:

  சோமாஜ்யம் சகலகலா ஜஸாதசாஹா: ||

சிவனின் உடல் எப்படி இருக்கிறது? (சோமா : பார்வதியுடன் இணைந்து)

வெற்றி அடைதல் என்ற வினைச்சொல்லுக்கு மூலம் எது (ஜி ; வெல்வதற்கு)

விஷ்ணுவின் மேல் அமர்ந்திருப்பவர் யார்? (அம் : லக்ஷ்மி)

புத்திசாலியான மூத்தோருக்கு துணை எது? (சகலகலா : அனைத்து கலைகளும்)

ஜலத்தின் மத்தியில் உனது தேசம் எப்படி இருக்கும்? (ஜலதசாஹா)

How is the body of Lord Siva? (Soma: United with Parvati)

What is the verbal root of  ‘to conquer’? (ji : to conquer)

Who is seated on Lord Vishnu? (am : Lakshmi)

What is the third to the old age of wise and darkness? (sakalakala : all arts)

In the midst of waters how can your country be? (jalatasaha)

                                                             (Translation by A.A.R)

இது ஒரு புதிர் சுபாஷித ஸ்லோகம். இந்த்ரவ்ரஜா சந்தத்தில் அமைந்துள்ளது இது.

*

கிம்ஸ்விச் சித்ரம் பவேத் தோஷ: கிம்ஸ்வித் ஹி வினிபாதநம் |

குதோ மம ஸ்த்ரவேத் தோஷ இதி நித்யம் விசிந்தயேத் ||

என்னிடம் உள்ள பலஹீனமான விஷயம் ஒரு குறையாக மாறுமா?

அது தொடர்ந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் குறையாக ஆகி விடுமா?

எப்படி எனது குறைகள் நீங்கும்?

இப்படியாக ஒருவன் தினமும் சிந்திக்க வேண்டும்.

Can a weak point in me turn out to be a defect?

May it lead to a defect of serious consequences? (to my downfall)

How may my defects disappear?

Thus should one ponder carefully, every day.

                                                            (Translation by A.A.R)

*

க்ருத்யாக்ருத்யவிபாகஸ்ய ஜாதார: ஸ்வயமுத்தமா: |

உபதேஷே புனர்மத்யா நோபதேஷே நராதமா: ||

உத்தமமான மனிதர்கள் தீயதிலிருந்து நல்லனவற்றைத் தாமே பிரித்து அறிய வல்லவர்கள்.

மத்யமான மனிதர்கள் ஒருவர் அவருக்கு அறிவுறுத்தும் போது அதை அறிவர்;

ஆனால் அதமமான மனிதர்களோ அப்படி ஒரு அறிவுறுத்தினாலும் கூட அதை அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்!

The highest men can discern by themselves the right from wrong;

The middle men after they had been advised;

The worst ones even not after they had been advised.

*

VIRINCHIPURAM  SIVA LINGA – PICTURE BY LALGUDI VEDA 

–SUBHAM–

TAGS – சிவன் , உடல், 

Leave a comment

2 Comments

  1. Interesting translation

  2. santhanam nagarajan

     /  January 7, 2021

    thanks

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: