வாங்க, வாங்க, நல்லா சிரிப்போம்! (Post.9142)

Compiled  BY KATTUKKUTY

Post No. 9142

Date uploaded in London – – 14 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

வாங்க , இன்னிக்கு  பொங்கல் பண்டிகை. நல்லா சிரிச்சு மகிழ்ந்து நாளைக் கொண்டாடுவோம். இதோ! சென்னை கற்றுக்குட்டி சீனிவாசன்,   50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சேர்த்து வைத்த ஜோக்குகள் – தமாஸ்கள் — நகைச் சுவை துணுக்குகள்.

–subha–

 வாங்க, நல்லா சிரிப்போம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: