நகைச் சுவைத் துணுக்குகள் வாழ்க (Post No.9153)

Compiled   BY KATTUKKUTY

Post No. 9153

Date uploaded in London – – 17 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சென்னை கற்றுக்குட்டி 50 , 60 ஆண்டுகளாக சேர்த்து வைத்த நகைச் சுவைத்துணுக்குகளை தொடர்ந்து ரசிப்போம்.

tags – நகைச் சுவை, துணுக்கு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: