சிரிப்பதில் கூட கஞ்சத்தனமா ? நல்லா சிரிங்க! (Post No.9190)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9190

Date uploaded in London – – 26 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

லண்டலிலுள்ள என் சகோதரன் காதில் கேட்கும்படி சத்தம் போட்டுச்

சிரிங்க . நான்  50 வருஷமா உங்களுக்காக பீரோவில் பூட்டி ப்

பாதுகாத்து வரும் பழைய சிரிப்புத் துணுக்குகள் !

 நல்லா சிரிங்க!

tags- சிரிப்பதில் ,  கஞ்சத்தனமா, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: