நல்ல நேரம் தெரிய வேண்டுமா ? (Post No.9225)

Compiled   BY KATTUKKUTY

Post No. 9225

Date uploaded in London – –     4 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பெரிய பிசினஸ் துவங்குகிறீர்களா ? பெரிய ப்ராஜெக்ட் project  ஏதேனும் துவங்குகிறீர்களா ?

இதோ  கீழே நல்ல நேரம் காணும் அட்டவணை உளது. புரியவில்லையா சென்னையில் வசிக்கும் கற்றுக்குட்டியை (Free of cost) அணுகுங்கள். ஈ மெயில்தான் என் கட்டுரை முகப்பிலேயே உள்ளதே

tags – சம்பத்தாரை , சேமத்தாரை, மைத்ரத்தாரை சாதகத்தாரை,  நல்ல நேரம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: