வள்ளுவர் கதை STORY OF TIRU VALLUVAR (Post No.9232)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9232

Date uploaded in London – –5 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பழைய ‘பேப்பர் கட்டிங்’ PAPER CUTTINGS குகளைக் களைந்து வருகிறேன். இதோ நான் வெட்டி வைத்த லண்டன் ‘கலசம்’ பத்திரிகையில் வெளிவந்த வள்ளுவர் கார்ட்டூன்/ சித்திரப் படக்கதை  கதை.

STORY OF TAMIL POET TIRUVALLUVAR, AUTHOR OF TIRUKKURAL

–SUBHAM–

TAGS- VALLUVAR STORY

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: