உதவிக் குறிப்புகள்! – 17 – HELPFUL HINTS – 17 (Post No.9237)

Compiled  BY S NAGARAJAN

Post No. 9237

Date uploaded in London – –7 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

உதவிக் குறிப்புகள் 16 : கட்டுரை எண் 9211 வெளியான தேதி 1-2-2021 (211-230)

உதவிக் குறிப்புகள்! – 17HELPFUL HINTS – 17 (231 to 250)

ச.நாகராஜன்

நான் தொகுத்து வைத்திருக்கும் அறிஞர்கள் கூறிய பொன் மொழிகள் சில இதோ:-

குறிப்பு எண் 231 : God

God can make you anything you want to be, but you have to put everything in His hands.

 Mahalia Jackson

குறிப்பு எண் 232 : Cheerfulness

Cheerfulness is health, its opposite, melancholy is disease.

                                                                      Hali Burton

மகிழ்ச்சியே ஆரோக்கியம்; துக்கமே நோய்!

குறிப்பு எண் 233 : Character

Put more trust in nobility of character than in oath.

                                                                               Solon

குறிப்பு எண் 234 : Mind

The mind is like a garden; the seeds you plant therein grow either into weeds or flowers; and both are hard to dig out.

                                        Joseph H. Peck

குறிப்பு எண் 235 : Timing

If it were done when ‘tis done, then ‘twere well It were done quickly.

                                                                             Shakespeare

குறிப்பு எண் 236 : Focus

He who begins many things finishes nothing.

                                                               Charles Simmons

குறிப்பு எண் 237 : Time

Desire to have things done quickly prevents their being done thoroughly.

                                                                           Confucius

குறிப்பு எண் 238 : All are made of clay

Some must follow

Some must command

Though all are made of clay

                                                                          Longfellow

குறிப்பு எண் 239 : Don’t Talk

Keep your mouth shut! Be on your guard! Enemy ears are listening to you.

                                                                          Anonymous

குறிப்பு எண் 240 : Win Hearts

Win hearts and you have all men’s hands and purses.

குறிப்பு எண் 241 : Honesty

Where is there dignity unless there is honesty?

                                                                                Cicero

குறிப்பு எண் 242 : Biography

Biography is the most universally pleasant and profitable of all reading!

                                                                       -Carlyle

குறிப்பு எண் 243 : New and Old

What is new is not necessarily needed and what is old is not automatically obsolete.

                                                                 Harry G. Mendelson

குறிப்பு எண் 244 : Faith

Faith puts us in touch with infinite power; opens the way to untouched possibilities, limitless achievement.

                                                         – Orison Sett Marden

குறிப்பு எண் 245 : Mistake

I can pardon everyone’s mistakes but my own.

                                                                Marcus Porcius Cato

குறிப்பு எண் 246 : Hope

In the hour of adversity be not without hope, for crystal rain falls from black clouds.

                                                                    – Nizami

குறிப்பு எண் 247 : To escape criticism

To escape criticism – do nothing, say nothing, be noting.

                                                                   Elbert Hubbard

குறிப்பு எண் 248 : Speech

He speaks the most who has nothing to say!

                                        Leo Tolstoy

குறிப்பு எண் 249 : Argument

Argument is the worst sort of conversation

                                                                   Jonathan Swift

குறிப்பு எண் 250 : Unspoken Word

The unspoken word never does harm.

பேசாத வார்த்தை பிழை ஏதும் செய்யாது!

***

Tags- உதவிக் குறிப்புகள்! – 17HELPFUL HINTS – 17

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: