ஏண்டி கண்ணு ! என்னடி செய்தாய் இம்மா நேரம் ? ஞானமொழிகள் 24- 1 (Post No.9285)

Compiled  BY KATTUKKUTY

Post No. 9285

Date uploaded in London – –     20 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஞானமொழிகள் 24–   PART 1

Kattukutty

ஏண்டி கண்ணு என்னடி செய்தாய் இம்மா நேரம் ???

( வானொலியில் கேட்டு ரசித்த நாட்டு புற பாடல்-1975)

ஏண்டி கண்ணு என்னடி கண்ணு

என்னடி செய்தாய் இம்மா நேரம்?

ஆட்டு குட்டிக்கு ஆறுதல்

சொன்னேன்

சும்மாவா இருந்தேன்?

ஏண்டி கண்ணு என்னடி கண்ணு

என்னடி செய்தாய் இம்மா நேரம்?

கோழி முட்டைக்கு

tags- ஞானமொழிகள் 24

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: