யோக வாசிஷ்டத்தில் வரும் பகீரதன் கதை! (Post No.9284)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9284

Date uploaded in London – –20 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRTE TO US

யோக வாசிஷ்டத்தில் வரும் பகீரதன் கதை!

ச.நாகராஜன்

யோக வாசிஷ்டம் அரிய பெரிய விஷயங்களை அழகிய கதைகளின் மூலம் தருகிறது. இப்படி 55 முக்கிய கதைகள் அதில் உள்ளன. அதில் ஒன்று பகீரதன் கதை.

பகீரதன் பெரியதொரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்த மன்னன். அவன் இளைஞனாக இருந்த போது ஏன் எல்லா மக்களும் ஒரே விதமான செயல்களைத் திருப்பித் திருப்பி குழந்தைகளைப் போலத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று எண்ண ஆரம்பித்தான். இந்த சிந்தனை தொடர்ந்து இருந்து வரவே அவன் தனது குருவான

tags –  bhagiratha , yoga vashistam 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: