ஞானமொழிகள் 24- PART 2 (Post No.9288)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9288

Date uploaded in London – –     21 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஞானமொழிகள் 24–    PART 2

Kattukutty

நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ,

அதுவும் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ,அதுவும் நீங்கள் எப்படி

BOOKS

எப்போதுமே சோகமாக முடியும் ஒரே புத்தகம் “செக் புத்தகம்

XXX

tags- ஞானமொழிகள்-24

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: