மஹரிஷி கபிலர்! – கங்கை பூமிக்கு வந்த வரலாறு!(Post.9287)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9287

Date uploaded in London – –21 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

மஹரிஷி கபிலர்! – கங்கை பூமிக்கு வந்த வரலாறு!

ச.நாகராஜன்

வால்மீகி ராமாயணம் பால காண்டத்திலும்  ஸ்ரீ மத் பாகவதத்திலும்  மஹரிஷி கபிலரைப் பற்றிய சரித்திர விவரங்களைக் காணலாம்.

ஸ்ரீ  ஹரியானவர் கர்த்தம பிரஜாபதிக்கு தேவபூதி என்பவளிடத்தில் கபிலர் என்னும் பெயருடன் அவதரித்தார். அவர் பாதாள லோகத்தில் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். இன்னொரு விருத்தாந்தம் அவர் சூரிய பகவானிடத்தில் சக்ரதனு என்ற பெயருடன் அவதரித்ததாகவும் பின்னால்

tags- மஹரிஷி,  கபிலர், கங்கை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: